กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 1 กันยายน 2564, เวลา 15:37 น. 97 ครั้ง Admin

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2564

 

ในวันพุธที่ 14  21 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรต่อไป ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อนักศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณิตคิดบวก ชีววิทยาในชีวิตประจำวันและการใช้กล้องจุลทรรศน์ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคมและภายในคณะ ในการให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ทางคณะขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

 

-----------------------------------------------------