กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

แจ้งเวียน/ประกาศ วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560, เวลา 10:17 น. 169 ครั้ง Admin

     

     ด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญขัย แสวงศักดิ์ แจ้งว่า ได้จัดพิมพ์หนังสือ ''กฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการศึกษา" เป็นการจัดคำอธิบายกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษาขึ้น เพื่อช่วยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาข้อพิพาทที่มีการนำไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพิ่มมากขึ้น และ จะช่วยลดข้อพิพาทอันเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน รายละเอียดงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญขัย แสวงศักดิ์ ตามแนบมาพร้อมนี้
     ลำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า หนังสือคำอธิบายกฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการศึกษานี้ จะเป็นประโยชนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรใบหน่วยงานของ ท่าน ขงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านได้โปรดให้การสนับสนุน โดยผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ กับสำนักพิมพ์วิญญูชนได้โดยตรง (หมายเลข'โทรศัพท์ ๐๒ - ๘๙๖๙๔๗๑ - ๓ ต่อ ๒๕ ชื่อผู้ติดต่อ คุณเพ็ญนภา หรือดูที่เว็ปไซต์ http://www.winyuchon.co.th)