ประเภท : คำสั่ง คณะฯ
  • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการ คำสั่งที่ 168/2565[อ่าน : 12 ครั้ง]
  • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 167/2565[อ่าน : 8 ครั้ง]
  • คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 คำสั่งที่ 166/2565[อ่าน : 16 ครั้ง]