ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การจัดบูธนิทรรศการฯ

การจัดบูธนิทรรศการฯ [อ่าน : 19 ครั้ง]

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะ...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งาน "ราชมงคลรักษ์เหลือง วันดอกไม้บาน" ครั้... [อ่าน : 10 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ...

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากต้นคุ้มคล้า [อ่าน : 11 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 [อ่าน : 39 ครั้ง]

สานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ป...

สานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563 [อ่าน : 42 ครั้ง]

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [อ่าน : 24 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด [อ่าน : 26 ครั้ง]

การสัมมนาหัวข้อ การยกระดับสถาน...

การสัมมนาหัวข้อ การยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP (เร่งรัด) [อ่าน : 88 ครั้ง]

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 47 ครั้ง]

การประชุมระดับนานาชาติ

การประชุมระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for... [อ่าน : 59 ครั้ง]

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้...

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้าน โครงการทหารผ่านศึก เพื่อทำความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ [อ่าน : 68 ครั้ง]

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการ...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 62 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโน...

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 117 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปร...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการ RMTC2020 ประจำเครือข่าย [อ่าน : 108 ครั้ง]

การประชุมบุคลากร 1/2562

การประชุมบุคลากร 1/2562 [อ่าน : 109 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอา...

ราชมงคลจันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปร ครั้งที่5 [อ่าน : 48 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีวางแผนทำMOU ในก...

ราชมงคลจันทบุรีวางแผนทำMOU ในการเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับนักศึกษา ครั้งที่2 [อ่าน : 59 ครั้ง]

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้...

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้งที่ 4 [อ่าน : 74 ครั้ง]

ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้อง [อ่าน : 234 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 86 ครั้ง]

การประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้าน...

การประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ [อ่าน : 135 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีวางแผนทำMOUในกา...

ราชมงคลจันทบุรีวางแผนทำMOUในการเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับนักศึกษา [อ่าน : 97 ครั้ง]

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเ...

ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชา [อ่าน : 794 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 380 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่การเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 603 ครั้ง]

"ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 242 ครั้ง]

การแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบาย...

การแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบาย และแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตส... [อ่าน : 145 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 347 ครั้ง]

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบ่มเพา...

กิจกรรมที่ 2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start Up ด้านการตลาด [อ่าน : 123 ครั้ง]

กิจกรรมประชุมเชียร์คณะเทคโนโลย...

กิจกรรมประชุมเชียร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 446 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ [อ่าน : 159 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 458 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจ...

วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 [อ่าน : 301 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทย...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [อ่าน : 142 ครั้ง]

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเ...

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน... [อ่าน : 147 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 325 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในว...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 176 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัต...

โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 297 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกา...

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการร้านค้าและตลาดออนไลน์ [อ่าน : 303 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 316 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 97