ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมช... [อ่าน : 1 ครั้ง]

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 1 ครั้ง]

ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒน...

ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 7 ครั้ง]

นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหก...

นักวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จาก สาขาเทคโนโลยีโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ [อ่าน : 37 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปร...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ [อ่าน : 82 ครั้ง]

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ที่...

สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ที่มีความประสงค์จะมองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่... [อ่าน : 65 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชา...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 68 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 95 ครั้ง]

โครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือโครงการการพัฒนายุวเกษตรในระดับอุดมศึกษาฯ [อ่าน : 118 ครั้ง]

วันสถาปนา 57 ปีวิทยาเขตจันทบุร...

ราชมงคลจันทบุรีร่วมทำบุญวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรีพร้อมเปิดอาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 106 ครั้ง]

โครงการจันทบุรีโมเดลฯ

การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลไม้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก "ข้าวตังหมอนทองกรอบ" [อ่าน : 135 ครั้ง]

ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแป...

ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษากระท้อน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการนำวัตถุด... [อ่าน : 93 ครั้ง]

U2T Covid-19 week

“U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ เทศบาลตำบลทรายขาว [อ่าน : 117 ครั้ง]

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจฯ

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ Cooperative and Work Integrated Education: CWIE [อ่าน : 101 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข...

การเขียนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบออนไลน์ [อ่าน : 140 ครั้ง]

เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [อ่าน : 107 ครั้ง]

พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การ...

กิจกรรม ปั้นดินให้เป็นดาว พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" [อ่าน : 131 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออ...

โครงการปฐมนิเทศความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 148 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยช...

โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม-คล้า-ซก วิทยากรบรรยาย คุณลิลี่ แซ่ตั้ง และทีมงาน [อ่าน : 203 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประ...

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน [อ่าน : 192 ครั้ง]

เยี่ยมชมและพักทานกาแฟที่ร้าน F...

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทาง [อ่าน : 120 ครั้ง]

การประชุมการขับเคลื่อนและติดตา...

การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation C... [อ่าน : 102 ครั้ง]

กิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ คือ ดร.อำนวย เถาตระกูล [อ่าน : 168 ครั้ง]

โครงการอบรมผู้ประกอบการมาตรฐาน...

โครงการอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อและไก่ไข่) ซึ่งจัดโดยสาขาเทคโนโลยีการเกษตร [อ่าน : 155 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี “ไก่ต้มกระวาน” [อ่าน : 288 ครั้ง]

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ประจำมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 [อ่าน : 154 ครั้ง]

โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับ...

เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ [อ่าน : 177 ครั้ง]

เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ...

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหารการจัดการการบิน RMUTTO Airline ชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเค... [อ่าน : 138 ครั้ง]

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ สมาคมเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ... [อ่าน : 134 ครั้ง]

กิจกรรมส่งเสริมยุววิศวกรรมและส...

[อ่าน : 135 ครั้ง]

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึก...

จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 133 ครั้ง]

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ บริษัท ฟาร์มไทยแลนด์ จำกัด [อ่าน : 133 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ 5 หน่วยงาน [อ่าน : 152 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของคณะฯ [อ่าน : 164 ครั้ง]

ลงนามความร่วมมือ MOU

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยฯ [อ่าน : 181 ครั้ง]

ทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ...

การเตรียมตัวในการทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการในโครงการ Pre-talent mobility [อ่าน : 241 ครั้ง]

การประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทย...

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) [อ่าน : 310 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็น...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฯในการจัดการแข่งขันวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 [อ่าน : 221 ครั้ง]

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทค...

(Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2020) [อ่าน : 207 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 138