ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะ...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งาน "ราชมงคลรักษ์เหลือง วันดอกไม้บาน" ครั้... [อ่าน : 93 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 81 ครั้ง]

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศ...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 78 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [อ่าน : 41 ครั้ง]

กิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครง...

ทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 60 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโน...

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 163 ครั้ง]

กิจกรรมอบรม

การยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ GMP Codex [อ่าน : 129 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณ...

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 118 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา256...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 [อ่าน : 158 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่การเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 129 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาว...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม [อ่าน : 490 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร นำบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 174 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้น...

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 182 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 221 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 238 ครั้ง]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามง...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ... [อ่าน : 112 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหว้ดจันทบุรี [อ่าน : 185 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 120 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 273 ครั้ง]

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเ...

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 #StartUpBusiness [อ่าน : 345 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 224 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 229 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิท...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ [อ่าน : 225 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาล...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [อ่าน : 486 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 472 ครั้ง]

โครงกาพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่...

โครงกาพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ... [อ่าน : 152 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเต...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน : 222 ครั้ง]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความพันธ์และเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา [อ่าน : 260 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ...

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 274 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ [อ่าน : 125 ครั้ง]

การประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ...

ประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร [อ่าน : 934 ครั้ง]

ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ...

ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 469 ครั้ง]

พิธีแถลงข่าวงาน ราชมงคลรักษ์เห...

พิธีแถลงข่าวงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17 [อ่าน : 192 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [อ่าน : 429 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวั...

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561 [อ่าน : 348 ครั้ง]

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพั...

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี [อ่าน : 326 ครั้ง]

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบค...

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสวนผลไม้ [อ่าน : 540 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 1982 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2559

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 3892 ครั้ง]

การแข่งขัน ”กีฬาภายในคณะเทคโนโ...

การแข่งขัน”กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ ๑” [อ่าน : 1131 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 57