ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ 5 หน่วยงาน [อ่าน : 181 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของคณะฯ [อ่าน : 190 ครั้ง]

ลงนามความร่วมมือ MOU

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยฯ [อ่าน : 204 ครั้ง]

ทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ...

การเตรียมตัวในการทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการในโครงการ Pre-talent mobility [อ่าน : 268 ครั้ง]

การประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทย...

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) [อ่าน : 340 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็น...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฯในการจัดการแข่งขันวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 [อ่าน : 242 ครั้ง]

การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทค...

(Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2020) [อ่าน : 229 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ฯ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 153 ครั้ง]

ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องฯ

ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องฯ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ [อ่าน : 299 ครั้ง]

การประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทย...

การประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) [อ่าน : 186 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการประจำปี 2563 (RMTC 20... [อ่าน : 160 ครั้ง]

ธนาคารกรุงไทยได้เข้ามามอบบัตรฯ

ธนาคารกรุงไทยได้เข้ามามอบบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษา [อ่าน : 137 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมฯ [อ่าน : 203 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริย...

คณะฯได้จัด โครงการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่นักศึกษา [อ่าน : 225 ครั้ง]

ให้การต้อนรับ ผอ.อุตสาหกรรมภาค...

ผู้บริหารจากบริษัท HPRO จำกัด ผู้บริหารจากโรงงานแปรรูปผลไม้ในภาคตะวันออก จำนวน 13 บริษัท เข้าศึกษาดู... [อ่าน : 159 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

การปรับหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการฯ [อ่าน : 191 ครั้ง]

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจันทบุรี [อ่าน : 261 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [อ่าน : 181 ครั้ง]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ฯ

ประชุมร่วมกันเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 200 ครั้ง]

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับส... [อ่าน : 310 ครั้ง]

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพ...

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [อ่าน : 256 ครั้ง]

การพัฒนาการแปรรูปอาหาร

การพัฒนาการแปรรูปอาหารและลงพื้นที่โรงงานแปรรูปอาหารต้นแบบ [อ่าน : 256 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้น...

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ [อ่าน : 239 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 278 ครั้ง]

บริษัท HPRO เข้าดูโรงงานต้นแบบ...

บริษัท HPRO เข้าดูโรงงานต้นแบบในการแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกันในด้านพัฒนาผู้ประกอบการ... [อ่าน : 232 ครั้ง]

การสอนผ่านระบบ onlineฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการสอนผ่านระบบ online [อ่าน : 226 ครั้ง]

การจัดบูธนิทรรศการฯ

การจัดบูธนิทรรศการฯ [อ่าน : 425 ครั้ง]

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะ...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งาน "ราชมงคลรักษ์เหลือง วันดอกไม้บาน" ครั้... [อ่าน : 253 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ...

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากต้นคุ้มคล้า [อ่าน : 438 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 [อ่าน : 251 ครั้ง]

สานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ป...

สานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี ประจำปี 2563 [อ่าน : 322 ครั้ง]

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [อ่าน : 256 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด [อ่าน : 371 ครั้ง]

การสัมมนาหัวข้อ การยกระดับสถาน...

การสัมมนาหัวข้อ การยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP (เร่งรัด) [อ่าน : 440 ครั้ง]

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [อ่าน : 311 ครั้ง]

การประชุมระดับนานาชาติ

การประชุมระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for... [อ่าน : 446 ครั้ง]

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้...

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้าน โครงการทหารผ่านศึก เพื่อทำความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ [อ่าน : 316 ครั้ง]

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการ...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 401 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโน...

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 419 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปร...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการ RMTC2020 ประจำเครือข่าย [อ่าน : 564 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
ผลงานของนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
บริหารคณะฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 145