ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 69 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 53 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง 2564 [อ่าน : 43 ครั้ง]
 • ขอเลื่อนการจัดโครงการ ศาสตรจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) [อ่าน : 62 ครั้ง]
 • เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling&Networking Contest ปีที่ 9 [อ่าน : 68 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการสหกิจศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ [อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอเชิญนักวิจัย คณาอาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป [อ่าน : 72 ครั้ง]
 • "ผ้าป่าสามัคคี บ้าน วัด มหาวิทยาลัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" [อ่าน : 111 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปีกา่รศึกษา 2562 [อ่าน : 86 ครั้ง]
 • สื่อประชาสัมพันธ์ "เปลี่ยนหน่วยบริการบนมือถือได้ด้วยตนเอง สิทธิบัตรทอง" [อ่าน : 100 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 [อ่าน : 149 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ [อ่าน : 99 ครั้ง]
 • จดหมายข่าวบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 [อ่าน : 120 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกรมการข้าวและงานวิจัย [อ่าน : 143 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [อ่าน : 123 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Digiwar นักประดิษฐ์พิชิตโควิด เพื่อชุมชนคร... [อ่าน : 132 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีฯ [อ่าน : 104 ครั้ง]
 • ประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ [อ่าน : 197 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก" [อ่าน : 169 ครั้ง]
 • อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020[อ่าน : 179 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือ... .[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สัง... .[อ่าน : 311 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพั... .[อ่าน : 217 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อกา... .[อ่าน : 197 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .[อ่าน : 210 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 198 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่องประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ... .[อ่าน : 238 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1(EEM#๑) .[อ่าน : 326 ครั้ง]
 • ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น"... .[อ่าน : 238 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐x .[อ่าน : 252 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ .[อ่าน : 227 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 .[อ่าน : 238 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงหลังเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ .[อ่าน : 242 ครั้ง]
 • เชิญชวนร่วมโครงการ "โครงการแบ่งปัน&ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" .[อ่าน : 316 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ .[อ่าน : 279 ครั้ง]
 • นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่ .[อ่าน : 302 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ โครงการการบิรการวิชาการแก่สังคม โครงการการบิรการวิชาการแก่สั.งคม[อ่าน : 362 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019[อ่าน : 371 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001[อ่าน : 299 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): T... .[อ่าน : 273 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 178