ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[อ่าน : 211 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ... .[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าร... .[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท .[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ประจำปี2562 .[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมครั้งที่2 .[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมครั้งที่3 .[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ .[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลว... .[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่ผลงานวิชาการเข้าประกาดผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minisert Road Safety... .[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 2561 .[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญนำส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาว... .[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ประกาศ ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 7 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 7[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019" ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เครือข่ายวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019"[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • เเจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ 11 จากเดิมวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 .[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ครั้งที่ 1 .[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 .[อ่าน : 51 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่11 (โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ)[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ .[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "โลกสดใส:ร่วมใจ พิทักษ์โลก" มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยวชนและจัดประชุมสัมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี... .[อ่าน : 66 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ และ เรียนเชิญ เข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย... .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่9 .[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบ... .[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อเรื่อง HR Transformation in Digital Age และ DigitalTool for Future HR[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานเกษตรสุรนารี 62" "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" .[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • โครงการฝึกอบรมเชิ่งปฏิบัติการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 .[อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 127