ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สัง... .[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพั... .[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อกา... .[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่องประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ... .[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1(EEM#๑) .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น"... .[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐x .[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ .[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8 .[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงหลังเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ .[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • เชิญชวนร่วมโครงการ "โครงการแบ่งปัน&ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" .[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ .[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • นำเสนอห้องเรียนของโลกสมัยใหม่ .[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการ โครงการการบิรการวิชาการแก่สังคม โครงการการบิรการวิชาการแก่สั.งคม[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร ISO14001 ISO45001[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): T... .[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562[อ่าน : 51 ครั้ง]
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ... .[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นไหม” (ลูกไก่) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น .[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่9 .[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯการจัดกิจกรรมต้อนรับร้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา .[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา “เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน” (University innovation pathway to s... .[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการ .[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโลยี .[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดาวโหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) .[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเ... .[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งว่าง .[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค .[อ่าน : 168 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนักวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา เรื่องการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[อ่าน : 112 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่ง... .[อ่าน : 109 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่4 .[อ่าน : 122 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่13 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่13[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 .[อ่าน : 99 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 168