ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 .[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ครั้งที่ 1 .[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ปีที่11 (โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ)[อ่าน : 42 ครั้ง]
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” (Life Cycle Assessment: LCA)[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ .[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "โลกสดใส:ร่วมใจ พิทักษ์โลก" มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยวชนและจัดประชุมสัมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี... .[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น .[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ และ เรียนเชิญ เข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference .[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย... .[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่9 .[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบ... .[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อเรื่อง HR Transformation in Digital Age และ DigitalTool for Future HR[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานเกษตรสุรนารี 62" "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562" .[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • โครงการฝึกอบรมเชิ่งปฏิบัติการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 .[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • การประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับชาติ เรื่อง"พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่... .[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 .[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศสาตร์ เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศสาตร์[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่6" ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่6"[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • กิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ" กิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ"[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการด้วยความจงรักและภักดี[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม 61"[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหรักสูตร "การบริหารจัดงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหรักสูตร "การบริหารจัดงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญลงบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ด้วยโดรนพร้อมการประยุคต์ใช้งานร่วมกับเว็บแผนที่ออนไลน์[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 .[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ .[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving... .[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตรต่างๆของสาธารณรัฐอินเดีย ประจำปี ค.ศ. 201-2019 .[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุรภายใต้โครงการ "Endeavour Leadership Program (ELP)" ของรัฐบาลออสเตรเลี... .[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รุ่น2 .[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี... .[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5" ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่5"[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครสมาชิค ช.พ.ค. -ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. .[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) .[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์/ขอเชิญชวน/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing และ YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด[อ่าน : 49 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 103