ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ... .[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นไหม” (ลูกไก่) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น .[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่9 .[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯการจัดกิจกรรมต้อนรับร้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา .[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา “เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน” (University innovation pathway to s... .[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการ .[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโลยี .[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่งว่าง[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดาวโหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) .[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเ... .[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งว่าง .[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค .[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนักวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา เรื่องการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่ง... .[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่4 .[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่13 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่13[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 .[อ่าน : 32 ครั้ง]
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2562 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2562[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป .[อ่าน : 270 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ... .[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าร... .[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท .[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ประจำปี2562 .[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมครั้งที่2 .[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมครั้งที่3 .[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ .[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลว... .[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่ผลงานวิชาการเข้าประกาดผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minisert Road Safety... .[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 2561 .[อ่าน : 42 ครั้ง]
 • ขอเรียนเชิญนำส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาว... .[อ่าน : 66 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • ประกาศ ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562[อ่าน : 45 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขต มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 148