ประเภท : แจ้งเวียน/ประกาศ
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey: Game Builder for the 21th Century World[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ information technology professionals examination : ITPE[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประกาศครับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศครับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ขอแก้ไขแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอแก้ไขแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการชี้แจงกำหนดการ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตส... .[อ่าน : 205 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ดาวลูกไก่) รุ่นที่1 .[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ .[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology) .[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษ... .[อ่าน : 97 ครั้ง]
 • ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานข้าราชการลูกจ้า... .[อ่าน : 280 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์[อ่าน : 181 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล .[อ่าน : 188 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผบแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร .[อ่าน : 191 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนาน... .[อ่าน : 181 ครั้ง]
 • ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต[อ่าน : 163 ครั้ง]
 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การส่งสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศมหาชาติฯ[อ่าน : 209 ครั้ง]
 • เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "ระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย"[อ่าน : 191 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจรณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี2561 ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี256[อ่าน : 199 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบบรม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561[อ่าน : 222 ครั้ง]
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)[อ่าน : 209 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน[อ่าน : 196 ครั้ง]
 • ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช[อ่าน : 237 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 258 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี[อ่าน : 283 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต[อ่าน : 262 ครั้ง]
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน[อ่าน : 211 ครั้ง]
 • รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 216 ครั้ง]
 • กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา[อ่าน : 242 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th... เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018 - SSIS[อ่าน : 281 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ[อ่าน : 280 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13[อ่าน : 294 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง... ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package"[อ่าน : 269 ครั้ง]
 • ด่วนที่สุด!! เรื่อง การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี[อ่าน : 305 ครั้ง]