ประเภท : แจ้งเวียน/ประกาศ
 • ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานข้าราชการลูกจ้า... .[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์[อ่าน : 42 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล .[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผบแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร .[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนาน... .[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การส่งสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศมหาชาติฯ[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "ระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย"[อ่าน : 70 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจรณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี2561 ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี256[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบบรม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบบรมหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561[อ่าน : 75 ครั้ง]
 • การประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)[อ่าน : 75 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช[อ่าน : 103 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 144 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา[อ่าน : 126 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th... เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018 - SSIS[อ่าน : 150 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ[อ่าน : 166 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13[อ่าน : 186 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง... ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package"[อ่าน : 156 ครั้ง]
 • ด่วนที่สุด!! เรื่อง การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • เชิญชวนปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับตกแต่งลถานที่ เชิญชวนปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับตกแต่งลถานที่[อ่าน : 138 ครั้ง]
 • แจ้งกำหนดการดำเนินงานโครงการรสมศูนย์โปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา กำหนดการดำเนินงานโครงการรสมศูนย์โปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา[อ่าน : 244 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 343 ครั้ง]